Dayanıklılık / Dirençlilik / Esneklik (Resilience) 
Dirençli Tasarım: İlkeler, Stratejiler ve Mimari Tasarımda Hesaplama Üzerindeki İzdüşümler
(Resilient Design: Principles, Strategies and Projections on Architectural Design Computing)

Afetler, zorlayıcı iklim koşulları ve pandemi gibi durumlarda değişen koşullara uyum sağlama veya direnç göstererek işlevini koruma becerisi kritik önem taşımaktadır. Özellikle, 2020 yılında hayatımıza giren Covid-19 pandemisiyle birlikte bir çok alandaki kabuller geçerliliğini yitirmiş, iletişim kurma yöntemlerinden, eğitim-öğretim modellerine ve çalışma biçimlerine dek çok sayıda unsurun değişimi kaçınılmaz olmuştur. Yeni normale uyum sağlanması ise zorlu olmasına rağmen, oldukça hızlı biçimde gerçekleşmeye devam etmektedir. Bunda kuşkusuz, Stephen Hawking’in ifade ettiği gibi “insanın zeki bir varlık oluşu ve zekasını kullanarak değişime uyum sağlama yeteneği” rol oynuyor. Değişimi ne ölçüde başarıyla gerçekleştirebildiğimiz sorusunun tartışılması ise ayrıca önem kazanıyor.Acaba mimari tasarım araştırmaları, eğitimi ve pratiği bu zorunlu dönüşüme ne ölçüde uyum sağlayabilmiş ya da direnç gösterebilmiştir?

Dayanıklılık, dirençlilik ve esneklik (resilience) kavramı sistemlerin karmaşık dinamiklerden oluşan ekolojilerde ilişkileri koruyarak ve zaman zaman dönüştürerek devamlılığı sağlama kabiliyetini ifade eder. Sistemlerin parça-bütün ilişkileri, sınırları ve algoritmik kurguları ile ilişkilendirilebilir. Mimari ve kentsel tasarım bağlamlarında dayanım; iklimsel, sosyal, kültürel, yapısal olarak ve daha pek çok farklı şekillerde kurgulanabilir. Bu doğrultuda söz konusu kavram, ürün, malzeme, yapı elemanı, strüktürel sistem, kinetik mekanizmalar, mimari form üretimi, kentsel yapılanma, sosyal ve fenomenolojik analizler gibi farklı ölçek ve kapsamlarda ele alınabilir.

15. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu’nda (MSTAS 2021) Dirençli Tasarım kapsamındaki ilkeler, stratejiler ve kavramın mimari tasarım hesaplaması üzerindeki izdüşümleri farklı açılardan ele alınacaktır. Sempozyum çağrısı yalnızca bunlarla sınırlı olmayıp, aşağıda bulunan sorular MSTAS 2021 kapsamında tartışmaya açılacaktır:

 • Dirençli tasarım ilkeleri mimari tasarımda hesaplamayla nasıl ilişkilendirilebilir?
 • Mimari tasarım eğitiminde dayanıklılık/ dirençlilik/ esneklik barındıran tasarım anlayışı nasıl sağlanabilir?
 • Yeni koşullara uyum sağlayabilecek ve aniden ortaya çıkan zorlayıcı durumlara yanıt verebilecek, sayısal mimari tasarım ve üretim parametreleri bağlamında yeni araştırma alanları neler olabilir?
 • Dirençli tasarım kapsamındaki gelecek stratejileri nelerdir?

 

Konular

 • Sayısal Tasarım Tarihi ve Kuramları
 • Sayısal Tasarım Süreci ve Yaratıcılık
 • Sayısal Tasarım ve Malzeme
 • Sayısal Temsil ve Görselleştirme
 • Sayısal Tasarım ve Mimarlık Eğitimi
 • Sayısal Üretim Teknolojileri / Robot Destekli Üretim
 • Sayısal Yöntemler ve Kültürel Miras
 • Üretken Sistemler
 • Evrimsel Yaklaşımlar
 • İşbirliğine Dayalı Tasarım
 • Başarım Tabanlı Tasarım
 • Mimarlıkta Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 • Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
 • Benzetim ve Değerlendirme
 • Eniyileme ve Otomasyon
 • Yapı Bilgi Modelleme
 • Kent Modelleme ve CBS
 • Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik
 • Dayanıklılık, Dirençlilik ve Sosyo-ekolojiler